Mengenai Saya

Foto saya
jember, Jawa timur, Indonesia
Alumni fisika MIPA Universitas Jember


Sopan Santun
Sopan santun yaiku kanggonan saka panggawe awak saka kwalitas sak njero moral. Moral kuwi dhewe ngrupakne sawijining sing dipakolehake saka ati nurani. Sawong menungsa sing nyopan santun cendhek, biyasane sangka dene kwalitas moral awake sing cendhek. Lan hal iki diamargakne, ati nuraninya terisi kanthi aji-aji negatif.
Kanthi tambah ora praduline wong-wong kanggo sopan santun jero kuripan, nunjukake ilange ati becik jero kuripan. Lan masalah iki, mesti badhe dadi sawijining sing ala jero pamotan kuripan sosial sing luwih tertib ugo harmonis. Tanpa sopan santun, wong-wong badhe kelangan laku becike jero ngladeni kuripan. Sopan santun bisa nyiptake kuripan pribadi sing luwih nduwe kwalitas. Amarga, wektu sawong menungsa nduweni sopan santun jero sikap lan panggawe, mula dheweke nembe ngulakne energi becik marang wong liya, lan wong liya sing rumangsakne energi becik kesebut, atine dadi luwih praduli kanggo ngladeni energi sopan santun. Artine, wong-wong sing sopan santun sanuli mbisakne pangandel luwih saka wong liya.
Sopan santun bisa dadi duwe sapa wae. Ning, kanggo nduweni sopan santun dadi kanggonan saka panggawe kepribadian sing becik, sawong menungsa kudu ngrawat kwalitas morale kanthi aji-aji kuripan positif sing etis, nuli diungkapkan jero pribadi sing konsisten kanthi sikap cendhek ati kanggo ngladeni kuripan.
Sopan santun dipakolehake saka kwalitas wong becik, sing bener-bener urip kanggo mujudtake rasa bekti awake nang wong liya; liwat tata basa, sabar, lan panggawe liyo sing santun. Sopan santun badhe dadi tambah ngaruh kanggo kebecikan awak dhewe lan wong liya. Wektu sawong menungsa bisa ngembangke ati nuranine kanggo tata krama kuripan, sing ngajeni wong liya, lan bersyukur dhuwur apa sing diduweni, tanpa ana pangrasa ora dhemen marang sing liya.


Assalamualaikum Wr Wb.

Nuwun Bapak/Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, tamu undhangan, Bapak/Ibu Guru saha karyawan ingkang kula hormati, adhik-adhik kelas tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani.

Puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, awit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing wekdal menika kita saged makempal kanthi pinaringan karaharjan. Kula minangka wakil saking siswa kelas IX, ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dhumateng Bapak/Ibu Guru, awit saking  katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula sekanca, saengga saged ngrampungaken kewajiban anggen kula sakanca ngangsu kawruh wonten ing pawitan menika.

Kula sakanca naming saged memuji, mugi-mugi sedaya amal lan kesaenan Bapak Ibu Guru pikantuk pinwales saking Gusti Allah ingkang Maha Agung, saha tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan lan ketentreman saengga saged nggulawentah dhateng adhik-adhik sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi biji ingkang maremaken. Mboten kesupen kula sakanca ugi nyuwun pangapunten, awit kula sakanca asring ndamel Bapak/Ibu duka lan kuciwa, awit saking atur saha solah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani penggalih panjenengan sedaya.

Dhumateng Bapak/Ibu Guru lan adhik-adhik sedaya, sepisan malih kula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti Allah. Amin.. Wasana cekap semanten atur kula, menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang boten mranani penggalih, kula nyuwun pengampunten.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Malin Kundang
Kesebuta siji keluarga sing awak saka sawong embok lan anake sing nduwe jeneng malin kundang. Amarga bapake wis tilar, sang embok kudu tandhang gawe dhewe kanggo bisa nguripi keluargane. Malin yaiku anak sing pinter ning sethithik mbeling. Pas dheweke mundak gedhe, malin rumangsa mesake marang emboke sing saseprana tandhang gawe kanggo nguripi dheweke. Banjur malin njaluk izin kanggo maran nggolek pagawean neng kutha gedhe.
“mbok, aku pengen lunga menyang kutha. Aku pengen kerja supaya bisa bantu embok neng kene.” Tembung malin.
“aja tinggalake simbok dhewe le. Simbok mung nduwe kowe neng kene.” Tembung simbok nolak.
“izinke aku lunga, mbok. Aku mesake ndeleng simbok terus tandhang gawe saprene.” Tembung malin.
“youwis le, ning eling aja lalekne simbok lan desa iki pas kowe sukses neng kana” kanda simbok karo nangis.
Esuke malin lunga menyang kutha gedhe nggunakne siji kapal. Sakwise pirang-pirang taun tandhang gawe atos, dheweke kedadeyan neng kutha paranane. Ing saiki dadi wong sugih sing lan nduweni akeh kapal dagang. Lan malin ugo wis rabi karo wedok ayu neng kana. Kabar babagan malin sing dadi wong sugih ngantia menyang emboke. Sang embok seneng banget krungu warta kui. Dheweke sanuli nunggu neng pantai saben dina, ngarep-arep anak e bali lan ngalungguhan drajat emboke. Ning malin ora tau teka.
Sawijining dina bojone malin pitakon ngenani embok malin lan pengen ketemu karo dheweke. Malin ora bisa menolak kekarepan bojo sing didemenane banget kuwi. Malin njagakne saben dalanane kesebut nuju desane nggunakne siji kapal pribadine sing gedhe lan apik. Akhire malin teka menyang desane sarta bojo lan anak buahe. Krungu ketekan malin, sang embok rumangsa bungah banget. Dheweke mlayu nuju pantai kanggo cepet ndeleng anak sing didemenane mulih.
“apa kuwi kowe malin, anakku? Iki simbok le, kowe eling” takon sang embok.
"malin kundang, anakku, geneya kok lunga ngono suwe tanpa ngirim warta?" turene karo ngekep malin kundang.
Sang bojo sing kaget ndeleng keyekten menawa wedok tuwa, mambu, kucel sing memeluk bojone, celathu:
"dadi wedok tuwa, mambu, kucel iki yaiku mbok mu, malin"
Amarga rasa isin, malin kundang cepet cucul kekepane simboke lan nyurung nganti tiba.
“aku ora kenal kowe wedok tuwa kere” tembung malin.
"dasar wedok tuwa ora ngerti awak, sembarang wae ngaku dadi mbokku." banjur malin nggetak.
Krungu tembungan anak kandunge mangkono, sang embok rumangsa sedhih lan nesu. Dheweke ora ngira, anak sing didemenane banget ngowah dadi anak durhaka.
"oh tuhan sing maha kuwasa, nek dheweke yaiku bener anakku, aku njaluk wenehna azab nang dheweke lan dadekno dheweke dadi watu." donga sang embok.
Ora suwe banjur angin lan bledek ngantem lan ngrusake kapal malin kundang. Sakwise kuwi, awak malin kundang kaku lan banjur dadi watu sing nyiji karo karang.


Anak siap sekolah jika orang tuanya siap. Jika orang tua ragu ragu, maka akan membuat anak menjadi tidak siap. Pola pikir orang tua, “tunggulah nanti anak pasti bisa ngerti sendiri, itu harus dihapus . anak harus dikenalkan pengertian dan sikap emosi sejak dini. Anak mulai usia dini harus dikenalkan belajar mengerti pada orang lain. Karena anak usia dini dalam masa egosentris.
Sebagai orang tua harus bisa membedakan ini kemauan anak yang bisa dipenuhi dan ini kemauan anak yang harus bisa dikendalikan. Contoh : anak senang bermain air, boleh. Tapi saat kondisi anak demam maka anak tidak diperkenankan bermain air, anak akan menangis (tidak apa apa, karena hal ini adalah reaksi anak agar anak tetap aman (sehat). Kecakapan orang tua untuk mengenali mana yang bermanfaat / tidak untuk anak (misal waktu membeli mainan). Sebenarnya orang tua tahu, kalau ini dibiarkan terus menerus akan berakibat tidak baik. tetapi karena orangtua takut anak menangis, maka sikap yang seperti ini tidak baik bagi orang tua.
Sikap dan ekspresi orang tua ini boleh(tersenyum), ini tidak boleh (tegas) . ekspresi orang tua harus jelas kepada anak. Kenapa anak perlu belajar dengan ekspresi wajah orang ? penting, karena anak akan bersosialisasi dengan orang lain. Tegas itu bukan berarti : mendelik, nada tinggi, membuat anak takut. Tegas itu artinya nada kita tertangkap dengan baik dan diiringi tindakan. Pada Anak laki laki orang tua harus siap mental, karena mereka berpikir urutnya tidak cakap. Hindari kata kata, gimana sih kamu kok g ngerti2? Diajari sejak dini untuk berpikir urut. Tanda tanda disuruh mandi tidak langsung mandi (cara mengatasi : dhe tadi mama bilang apa, mandi. Ayo mandi, ini dibimbing sampe ke kamar mandi. Dan dituntun ke kamar mandi.
Kalau memuji anak jangan lupa kata “alhamdulillah”. Akhlaq, atau perilaku pada anak harus disebutkan secara detail. Alhamdulillah sudah bisa mandi sendiri. Alhamdulillah sudah mau belajar menyelesaikan pr. Emosi anak harus dipahami orangtua. Anak harus dicontohin, diajarkan, anak berbicara pada dirinya. Jika anak mendengar tapi tidak bisa mengurutkan (maka harus dipertegas perintah nya). Diajarkan anak antara kalimat dan tindakan harus disatukan. Untuk anak aktif harus dipanggil secara sendiri. Lalu disuruh mengulang ucapan guru. Harus diperagakan yang banyak gerak dan yang tidak terpengaruh orang lain.
Menghukum anak artinya mengurangi kesenangan nya (misal ga mau sekolah ya udah diam ga usah main, ga usah ngapa2 in) bukan mecubit, bukan berteriak. Orang tua harus tau betul apa itu yang menyenangkan, hal yang bermanfaat juga menyenangkan. Sambil bercerita , gunakan peraga seperti boneka tangan, gambar. Usahakan sabar menunggu anak berbicara. Karena anak dalam mengungkapkan kosa kata masih terbatas. Aku ini harus bagaimana dengan anakku yang pendiam. Aku harus bagaimana agar anakku mau dan senang bercerita ke kita. Apapun yang diceritakan anak harus kita dengar. Jangan sedikit2 memarahi, dengarkan dengan penuh perhatian. Kita harus yakin bahwa Allah itu terlibat dalam kehidupan kita. Sampaikan cerita Nabi dan Rosul di usia 3-6tahun. Di masa ini anak percaya, misal kisah Nabi Yunus. Masa berfikirnya masih fantasi. Semua masih dipercaya oleh anak. Ceritanya tentang Nabi diganti kalimatnya dengan kalimat kita yang sesuai umur anak. Cerita Rasul disesuaikan dengan cara berfikirnya, disesuaikan dengan maknanya, agar anak mencintai Rasul dan Allah.
Sumber :
Festa Yumpi. 2019. Parenting skill with cahaya nurani. jember

About